جلسه شورای دبیران شهریور 1401
1401/06/30 - 9:45 39

جلسه شورای دبیران شهریور 1401 با حضور مدیریت محترم مجتمع احسان آقای دکتر اسماعیلی تشکیل و برنامه لازم جهت شروع سال تحصیلی با همکاران دبیر هماهنگی گردید .