جلسه مدیران مجتمع آموزشی فرهنگی احسان به میزبانی متوسطه دوره دوم
1401/06/23 - 11:26 57

جلسه مدیران مجتمع آموزشی فرهنگی احسان به میزبانی متوسطه دوره دوم 
در ابتدای جلسه کلیپ قدرت بینش پخش گردید و در ادامه جناب آقای دکتر اسماعیلی توضیحاتی پیرامون کلیپ ارائه نمودند .
همچنین در خصوص نظام پیشنهادات  مباحثی صحبت و تبادل نظر گردید.