برگزاری اردوی نیمروزه دانش آموزان پایه های پنجم و ششم
1401/05/20 - 13:32 141

برگزاری اردوی نیمروزه در طول تابستان جهت دانش آموزان پایه های پنجم وششم ( پذیرش دانش آموزان - صرف صبحانه - برگزاری مسابقات ورزشی - ساخت موشک های کاغذی وبرگزاری مسابقه - استفاده از استخر در محیط ورزشگاه احسان )

در پایان به تمامی دانش آموزان ونفرات برتر مسابقات هدایایی اهدا گردید .