ثبت نام در مصاحبه ورودی مجتمع آموزشی فرهنگی احسان - شیراز (پسرانه)
سال تحصیلی 1403-1402
قصد ثبت نام در کدام پایه تحصیلی را دارید ؟

پایه تحصیلی

اطلاعات عمومی دانش آموز

نام
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
نام خانوادگی
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
نام پدر
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
کد ملی
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
اطلاعات تحصیلی دانش آموز

سایر اطلاعات

آدرس منزل
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
تلفن منزل
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
شغل پدر
عنوان شغلی
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
شماره همراه پدر
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
تحصیلات پدر
شغل مادر
عنوان شغلی
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
شماره همراه مادر
این فیلد به درستی تکمیل نشده است.
تحصیلات مادر
آخرین افتخارات کسب شده در سال ها قبل

نوع
رتبه
سطح
نوع
رتبه
سطح
نوع
رتبه
سطح
بارگزاری مدارکدر حال بررسی اطلاعات...